Het Archief Catalogus Pro

Gebruiksvoorwaarden

IN HET KORT

Deze samenvatting vervangt niet de volledige gebruiksvoorwaarden. Akkoord gaan moet je met de volledige gebruiksvoorwaarden en enkel de volledige gebruiksvoorwaarden zijn geldig en van toepassing.

De Catalogus Pro, toegankelijk via "cataloguspro-qas".hetarchief.be, wordt beheerd door meemoo, Vlaams Instituut voor het archief vzw (meemoo). Dit platform geeft de contentpartners (CP’s) van meemoo de mogelijkheid om elkaars audiovisueel materiaal en metadata te doorzoeken.

 • Enkel een (vast of tijdelijk aangenomen) personeelslid van een contentpartner (je bent dus geen stagiair(e) of vrijwilliger) krijgt toegang tot Catalogus Pro. Jouw functie moet vallen binnen de categorieën beeldresearch, collectie-, archief- of publiekswerking.
 • Voldoe je aan deze voorwaarden? Zorg dan dat de gegevens die je registreert exact en waarheidsgetrouw zijn en dat je gebruikersnaam en wachtwoord strikt persoonlijk zijn.
 • Meemoo waarborgt je privacy en staat je toe om je account te allen tijde op te zeggen via support@meemoo.be.
 • Het is toegestaan om het materiaal en de metadata op de Catalogus Pro te doorzoeken en te bekijken. (Her)gebruik kan alleen maar met toestemming van de contentpartner en situeert zich ook buiten het platform.
 • Het is niet toegestaan om materiaal, metadata of logingegevens door te geven aan derden, om materiaal en metadata te downloaden, op te slaan of te gebruiken voor commerciële doeleinden of amusementsdoeleinden.
 • Meemoo is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik en de gevolgen daarvan. De gebruiker wordt immers geacht de gebruiksvoorwaarden te respecteren, zoniet is hij/zij aansprakelijk. Ook voor (on)rechtstreekse schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie beschikbaar via de Catalogus Pro is meemoo niet verantwoordelijk.
 • Het is en blijft ook steeds mogelijk dat een CP materiaal en metadata verwijdert van de Catalogus Pro, door eigen keuze of op rechtmatig verzoek van derden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN CATALOGUS PRO

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de Catalogus Pro toegankelijk via "cataloguspro-qas".hetarchief.be.

De Catalogus Pro wordt beheerd door meemoo Vlaams Instituut voor het archief vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ham 175, verder genoemd meemoo. E-mailadres: info@meemoo.be.

De Catalogus Pro is een platform dat toelaat metadata en audiovisueel materiaal aangeleverd door de contentpartners (CP’s) van meemoo te zoeken en te bekijken en is uitsluitend toegankelijk via een gesloten transmissienetwerk. De Catalogus Pro staat enkel ter beschikking van bepaalde welomschreven functiecategorieën, werkzaam bij de CP’s. Personeelsleden van de CP’s dienen zich voorafgaandelijk te registeren op de Catalogus Pro. Door zich te registreren en het raadplegen van de Catalogus Pro stemmen de gebruiker en de CP in wiens opdracht hij/zij handelt in met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de Catalogus Pro.

1. Account

Het gebruik van de Catalogus Pro is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers en in zoverre het gebruik overeenstemt met de toegestane doeleinden. Door zich te registreren voor de Catalogus Pro garandeert de gebruiker dat hij een personeelslid is van een CP dat valt onder volgende functiecategorieën:

 • voor culturele erfgoedinstellingen en stadsarchieven: personeelsleden belast met de collectiewerking en/of publiekswerking.
 • voor podiumkunstorganisaties: personeelsleden belast met de productie- en/of publiekswerking.
 • voor Vlaamse overheidsinstellingen: archivaris.
 • voor omroepen: personeelsleden belast met beeldresearch, redactie en/of journalistiek.

Onder ‘personeelslid van een CP’ wordt begrepen een persoon die (vast of tijdelijk) in loondienst is van de CP, met uitsluiting van stagiaires of vrijwilligers.

Meemoo behoudt zich het recht voor om personeelsleden, bij of na registratie, de toegang te weigeren indien de interne functie van de gebruiker bij de CP naar het oordeel van meemoo niet voldoende aansluit bij de omschreven functiecategorieën en het opzet van de Catalogus Pro. De CP is verantwoordelijk voor de controle op het gebruik van de accounts en zal enkel voormelde functieprofielen toelaten een account aan te maken. Meemoo bezorgt daartoe aan de CP minstens éénmaal per jaar een overzicht van de geregistreerde gebruikers per CP. Elke CP zal, binnen de omschreven functiecategorieën, maximaal tien accounts mogen activeren. Mits motivatie kunnen bijkomende accounts worden toegekend door meemoo.

De gebruiker verzekert dat de gegevens die door hem/haar worden verstrekt vanaf de registratie, waarheidsgetrouw en exact zijn. Op de gebruiker berust onder andere de verplichting om elke wijziging met betrekking tot de gegevens die werden verstrekt bij de registratie te melden aan meemoo.

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen deze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

De gebruiker dient dan ook alle maatregelen te nemen om te vermijden dat zijn/haar persoonlijke account door derden zouden kunnen worden gebruikt (in het bijzonder personen die niet in aanmerking komen voor een geregistreerde account).

Op elk ogenblik kan de gebruiker zijn/haar account opzeggen. Een account kan via het profiel verwijderd worden door een e-mail te sturen naar support@meemoo.be waarin de gebruiker zijn/haar naam en e-mailadres vermeldt, samen met de uitdrukkelijke melding dat hij/zij zijn/haar account wenst op te zeggen.

Meemoo behoudt zich het recht voor om bij onrechtmatig gebruik, en nadat geen gevolg werd gegeven aan een aanmaning tot beëindigen van het onrechtmatig gebruik, een account voor onbepaalde duur te deactiveren. Wanneer meemoo het onrechtmatig gebruik als dermate zwaar ziet kan de gebruiker bovendien de toegang tot het platform worden ontzegd.

Onder onrechtmatig gebruik wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: het downloaden en verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het via de eigen account toegang verlenen aan onbevoegde gebruikers, het op niet-toegestane wijze toegang (proberen) verkrijgen tot archiefmateriaal of andere datagegevens.

Wanneer een andere rechthebbende (andere dan de CP zelf) door een onrechtmatig gebruik getroffen zou worden, kan de CP in samenspraak met de rechthebbende, indien zij dat nodig achten, gerechtelijke vervolging instellen of vordering indienen tegen elke vorm van illegale exploitatie van het materiaal door een derde partij.

2. Bepalingen voor gebruik

2.1. Toegestaan gebruik

Het materiaal en de metadata worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan rechtmatig geregistreerde gebruikers en dit binnen een gesloten transmissienetwerk dat vanop afstand enkel toegankelijk is met een login.

Het is gebruikers enkel toegestaan om het materiaal en de metadata te doorzoeken en te bekijken. Het materiaal zal enkel kunnen geraadpleegd worden in een lage resolutie (browse copy). Daarenboven zal het materiaal getoond worden met watermerk.

Indien een gebruiker voor rekening van een CP materiaal of metadata wil gebruiken, dient hij/zij rechtstreeks contact op te nemen met de CP die de (eigendoms)rechten heeft en toestemming te vragen. De gebruiker handelend voor rekening van een CP kan hiertoe een verzoek om inlichtingen per e-mail richten aan de CP. De CP is verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvragen die voortvloeien uit het gebruik van de Catalogus Pro. Meemoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan n.a.v. onderhandelingen tussen CP’s omtrent het gebruik van materiaal of metadata of de niet naleving van een overeenkomst omtrent het gebruik van materiaal of metadata. Meemoo brengt de CP’s louter in contact met elkaar.

De aanwezigheid van materiaal en metadata op de Catalogus Pro betekent geenszins dat hergebruik op zich toegestaan kan worden. Het is en blijft de verantwoordelijkheid en beslissing van de CP om na aanvraag een bepaald hergebruik al dan niet toe te staan. Het is en blijft ook steeds mogelijk dat een CP materiaal en metadata verwijdert van de Catalogus Pro, door eigen keuze of op rechtmatig verzoek van derden.

2.2. Niet toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan materiaal en metadata dat ter beschikking wordt gesteld via de Catalogus Pro op enige andere wijze te gebruiken dan voorzien in 2.1, noch om zich toegang te verschaffen tot de Catalogus Pro op een andere wijze dan voorzien in deze gebruiksvoorwaarden.

Zo is het onder meer verboden om:

 • het materiaal en de metadata te downloaden of op enig andere wijze te exporteren zodat dit materiaal op die manier buiten de afgeschermde omgeving van de Catalogus Pro wordt gebracht en/of opgeslagen. Hieronder wordt ook begrepen het opnemen van mediastreams of het tijdelijk of permanent opslaan van archiefmateriaal op een opslagmedium.
 • het materiaal en de metadata van de Catalogus Pro te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden, noch om via de eigen login toegang te bieden tot de afgeschermde omgeving van de Catalogus Pro aan derden.
 • het materiaal en de metadata te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor het geven van thuisvoorstellingen of voor amusementsdoeleinden.
 • zich toegang te verschaffen tot materiaal en metadata op enige andere wijze dan via de Catalogus Pro dan wel door middel van sniffing, monitoring of hacking te trachten een toegang te forceren tot materiaal en metadata op een andere wijze dan via de door meemoo voorziene gebruikelijke toegangen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Archiefmateriaal en metadata

Meemoo is aanbieder maar geen rechthebbende van het materiaal en de metadata die wordt aangeboden via de Catalogus Pro. Het aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders is aangegeven.

Indien meemoo zou aangesproken worden wegens het downloaden van bestanden of ander onrechtmatig gebruik in strijd met deze gebruiksvoorwaarden van materiaal en metadata aangeboden via de Catalogus Pro, dan verbindt de gebruiker en de CP in wiens opdracht hij/zij handelt er zich toe om meemoo te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen meemoo zouden worden gesteld of voor alle schadevergoedingen waartoe meemoo zou worden veroordeeld. i.v.m. het onrechtmatig gebruik in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. 

3.2. Website en databank

De op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan meemoo of aan derden waarmee meemoo daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie hiervan, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van meemoo. De gebruiker verbindt er zich dan ook toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van meemoo of deze rechthoudende derden.

4. Technische voorwaarden en bepalingen

Het vlot en correct technisch functioneren van zowel de hardware als internettoegang valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Meemoo geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of het foutloos functioneren van de Catalogus Pro. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van zijn/haar systemen.

De Catalogus Pro wordt ter beschikking gesteld als bèta. Dat wil zeggen dat zowel de inhoud als de functionaliteit van de catalogus onderhevig is aan wijzigingen; zowel qua inhoudelijk aanbod als de aangeboden functionaliteit worden geen waarborgen naar de toekomst geboden.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Meemoo levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie via de Catalogus Pro volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Meemoo is niet verplicht de informatie up to date te houden. Meemoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie beschikbaar via de Catalogus Pro. Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Catalogus Pro ter beschikking wordt gesteld, dan kan de beheerder van de site worden gecontacteerd.

Meemoo geeft geen garanties voor de goede werking van de Catalogus Pro en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Catalogus Pro of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Catalogus Pro. De inhoud van de Catalogus Pro kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Meemoo kan, tegenover wie dan ook, niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van de Catalogus Pro of van de informatie beschikbaar via de Catalogus Pro zoals beschreven in de eerste en tweede paragraaf van dit artikel.

In geen geval is meemoo aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

6. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

6.1. Algemeen

Meemoo hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker en leeft dan ook de geldende Belgische en Europese privacywetgeving na. De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij registratie en de gegevens die ontstaan door het gebruik van de Catalogus Pro, worden opgenomen in een bestand van meemoo. Meemoo is de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker wordt enerzijds gebaseerd op zijn toestemming en is anderzijds noodzakelijk voor de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden en om de toegang tot de Catalogus Pro mogelijk te maken. De gebruiker heeft steeds het recht om zijn toestemming in te trekken.

6.2. Welke gegevens verwerken we

Tijdens het aanmaken van een gebruikersaccount zullen de gebruiker een aantal persoonsgegevens worden gevraagd. Meemoo verwerkt namelijk de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam en e-mailadres, functiecategorie en de CP waaraan de gebruiker verbonden is.

Deze gegevens worden door meemoo in principe bewaard zolang een gebruikersaccount bestaat, behoudens andere wettelijke verplichtingen die een langere bewaringstermijn verantwoorden.

6.3. Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens

Meemoo verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: optimalisatie van de website, gebruiksstatistieken, administratie en beheer van gebruikers, toegangsverificatie van de gebruikers, inbreuken op de beveiliging voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, om deze gebruiksvoorwaarden te handhaven en voor informatie aan de gebruikers. De persoonsgegevens van de gebruiker worden niet doorgegeven aan derde partijen.

6.4. Beveiliging

Meemoo neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang, waaronder de encryptie van het wachtwoord van de gebruiker.

6.5. Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving beschikt de gebruiker over de volgende rechten:

 • Recht op inzage: de gebruiker heeft het recht om inzage te verkrijgen in zijn persoonsgegevens die verwerkt worden door meemoo.

 • Recht op rectificatie: de gebruiker heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens door meemoo te laten verbeteren.

 • Recht op gegevenswissing: de gebruiker heeft het recht om een uitwissing van zijn persoonsgegevens te vragen aan meemoo. In dat geval zal de gebruiker evenwel geen gebruik meer kunnen maken van de Catalogus Pro, onder meer aangezien meemoo de noodzakelijke toegangsverificatie niet meer zal kunnen uitoefenen.

 • Recht op beperking van de verwerking: de gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen in specifieke wettelijke gevallen.

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: de gebruiker heeft het recht om de verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten dient de gebruiker een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van zijn/haar identiteit (kopie identiteitskaart) te verzenden aan meemoo op bovenstaand adres of via het e-mailadres support@meemoo.be. Meemoo zal alle redelijke inspanningen leveren om het verzoek van de gebruiker in te willigen op voorwaarde dat het verzoek in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan de gebruiker het openbaar register consulteren bij de Privacycommissie.

6.6. Cookies

De Catalogus Pro maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van de computer worden geplaatst. De Catalogus Pro maakt gebruik van cookies met als doel om de catalogus beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De internetbrowser laat toe dat de gebruiker het gebruik van cookies verhindert, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van zijn/haar harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van de internetbrowser.

Daarnaast kan meemoo anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de Catalogus Pro gekomen is, of waarlangs hij/zij die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Meemoo maakt tevens gebruik van analysetools waaronder Google Analytics om het gebruik van de Catalogus Pro op te volgen en te evalueren.

7. Varia

Meemoo behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze algemene gebruiksvoorwaarden aan te passen en te amenderen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd via deze website en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan op deze url. Het in gebruik nemen van een account impliceert de kennisneming en aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden tot gevolg.

Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.

In geval van geschillen of betwisting omtrent de geldigheid of interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

9. Verdere informatie

Voor klachten en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar support@meemoo.be. Bij signalering van materiaal en/of metadata die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u een mail sturen naar support@meemoo.be en de betrokken contentpartner (of naar de adresgegevens op www.meemoo.be).

Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar support@meemoo.be. Meer contactgegeven zijn te vinden op http://www.meemoo.be/nl/contact.